De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc.

VertrouwenscontactpersoonDe VCP kan doorverwijzen naar de NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, maar ook naar de klacht- of tuchtcommissie van de KNRB, een advocaat, de politie en/of andere hulpverleners. De VCP maakt geen deel uit van het bestuur, maar kan wel (eventueel anoniem) meldingen met het bestuur delen. 

De VCP van RVL is Hanneke Nieuwenhuis. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-42058932 of per mail via vertrouwenspersoon@rvleerdam.nl

Omgangsregels

Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Gedacht kan worden aan het stoeien, in kleine ruimten vertoeven en het douchen in gemeenschappelijke ruimten. Ook worden er gemakkelijk opmerkingen gemaakt over de prestaties of het uiterlijk van een ander. Het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen. RVL hanteert daarom de volgende omgangsregels:

• Wij accepteren en respecteren de ander zoals hij is en discrimineren niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging. 

• Wij houden rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 

• Wij vallen de ander niet lastig. 

• Wij berokkenen de ander geen schade. 

• Wij maken op geen enkele wijze misbruik van onze machtspositie. 

• Wij schelden niet en maken geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 

• Wij negeren de ander niet. 

• Wij doen niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 

• Wij vechten niet, wij gebruiken geen geweld, wij bedreigen de ander niet, wij nemen geen wapens mee. 

• Wij komen niet ongewenst te dichtbij en raken de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 

• Wij geven de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 

• Wij stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk. 

• Als iemand ons hindert of lastig valt dan vragen wij hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vragen wij een ander om hulp. 

• Wij helpen anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreken degene die zich daar niet aan houden erop aan en melden dit zo nodig bij het bestuur.

Gedragsregels

Als RVL onderschrijven wij de gedragsregels voor coaches en andere begeleiders zoals opgesteld door NOC*NSF. Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de KNRB.

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011)

·       De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

·       De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

·       De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.

·       Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

·       De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

·       De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

·       De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

·       De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

·       De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

·       De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

·       In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

Aannamebeleid coaches/begeleiders

·       Voor coaches/begeleiders wordt een kennismakingsgesprek gehouden waarbij wordt verwacht dat coaches/begeleiders de gedrags- en omgangsregels onderschrijven.

·       RVL verzoekt de coach/begeleider een VOG aan te vragen middels een door het bestuur te verstrekken link.

·       Een coach/begeleider is lid van de KNRB en valt daarmee onder het tuchtrecht van de KNRB en is daarvan op de hoogte. Voor meer informatie: https://knrb.nl/zoeken/?q=tuchtreglement